1. Startsiden
  2. Det store mediebildet

Eigarskap i norske medium

Det skal vere eit mangfald av medium i Noreg. For å sikre dette er det viktig at vi ikkje har for sterk eigarkonsentrasjon. Det er også viktig med openheit om eigarskap. Her kan du lese om eigardelane for avis, radio og tv.

  1. Medieeigarskap i norske medium
1

Medieeigarskap i norske medium

Medietilsynet er staten sitt forvaltningsorgan på medieområdet og skal bidra til å fremme dei mediepolitiske måla ved å legge til rette for mediemangfold og kritisk medieforståing i befolkninga. Det følgjer av lov om åpenhet om eierskap i medier at Medietilsynet skal vere med på å skape større openheit, merksemd og kunnskap om eigarforholda i norske medium. For å vareta denne oppgåva skal tilsynet hente inn og systematisere informasjon om eigarforholda, og informasjonen skal gjerast tilgjengeleg for folket.

Denne oversikta gir informasjon om eigarsituasjonen og dermed også sendermangfaldet i norske medium i 2017 og delvis i 2018. Rørsler på eigarsida dei siste fem åra blir også omtalte i oversikta. Les heile rapporten om eigarskap i norske aviser og kringkastarar her.