1

Medieeigarskap i norske medium

Medietilsynet er staten sitt forvaltningsorgan på medieområdet og skal bidra til å fremme dei mediepolitiske måla ved å legge til rette for mediemangfold og kritisk medieforståing i befolkninga. Det følgjer av lov om åpenhet om eierskap i medier at Medietilsynet skal vere med på å skape større openheit, merksemd og kunnskap om eigarforholda i norske medium. For å vareta denne oppgåva skal tilsynet hente inn og systematisere informasjon om eigarforholda, og informasjonen skal gjerast tilgjengeleg for folket.

Denne oversikta gir informasjon om eigarsituasjonen og dermed også sendermangfaldet i norske medium i 2017 og delvis i 2018. Rørsler på eigarsida dei siste fem åra blir også omtalte i oversikta. Les heile rapporten om eigarskap i norske aviser og kringkastarar her.

0

Oversikt over mediekonserna i Noreg

Medietilsynet har laga ei oversikt over korleis dei største mediekonserna i Noreg er organisert.

Mediekonsernoversikt 2015Konsernoversikta er laga og publisert i Layup og finst berre digitalt. Dette gjer at vi kontinuerleg kan oppdatere oversikta.

Konserna vi har fokusert på kontrollerer ein vesentleg del av nyheits- og aktualitetsmedia her i landet, og er derfor aktuelle på fleire plan – politiske som økonomiske.

Ved å studere organisasjonane kan ein gjere seg mange tankar om denne delen av mediebiletet i Noreg. Både omkring status, relevans, utvikling – og om konserna sin aktualitet i samfunnet knytte til mangfald, demokrati, ytringsfridom og ytringsmoglegheit.

Det same kan tenkjast rundt det økonomiske biletet omkring eigarskap, pengestraum og internasjonale strategiar.

Vi håper dette er av nytte og interesse. Vi mottek gjerne tilbakemeldingar på organisasjonskarta våre. Oversiktene blir oppdatert årleg eller ved større hendingar.

2

Medieregisteret – kven eig avisene i Noreg?

Her finn du svar på kven som eig kva i det norske avismarkedet.

Registeret over kven som eiger kva finn du til høgre som to xls-filer. 

Her kan du lese meir om kva dei to eigarskaps-registera inneheld av informasjon:

Eigarskap – mediekonsern

Dette registeret viser noko om aviser som er eigd av dei større mediekonserna ved utgangen av 2017. Du finn namn på konsernet og namn på avisa. Dersom avisa ikkje er eigd av eit slikt konsern, står det at den har andre eigarar. I tillegg kan du sjå i kva fylke avisa kjem ut og kor stort opplag avisa hadde for ei gjennomsnittleg utgåve i 2017. Lista inneheld både aviser du må betale for å lese og aviser som blir distribuerte gratis til alle husstandar i dekningsområdet eller som blir distribuerte på nett. For gratisaviser som blir distribuerte på papir, kan du sjå kor mange eksemplar som blir distribuerte for kvar utgåve i 2017.

Eigarskap – enkelteigarar

Dette registeret inneheld meir detaljerte opplysningar om eigarskap i avisene. Her finn du namnet på dei fem største eigarane av avisene og kor stor eigarpart av avisa kvar enkelt av desse har. Her blir også vist kor stor eigarpart eventuelle andre eigarar har i avisa.

Tips

Du kan filtrere i registeret. For eksempel kan du skru på filter slik at oversikta berre viser aviser eigd av Amedia, aviser som kjem ut i Hordaland eller aviser som tar betalt for innhaldet.

Registeret blir oppdatert årleg, og sist i mars 2018. For nærmare informasjon, ta kontakt med