1. Startsiden
  2. Det store mediebildet
  3. Medieforskning

Når VG ringer – mediehåndtering i krisens startfase

Forsker: Sindre Bø

Tildelt støtte: 2010

Arbeids-/studiested: Universitetet i Stavanger

Kontakt:

Få tak i rapport:

Sammendrag:

Denne masteroppgaven i samfunnssikkerhet har utspring i en spesialisering rettet mot kriseledelse og håndtering av akuttsituasjoner. Samtidig er tidshorisonten utvidet til å gjelde før eller etter selve akuttfasen.

Problemstillingen "Hvordan preges krisen av kontakten mellom krisehåndtererne og journalistene?" har en åpen, utforskende tilnærming til emnet mediehåndtering i krise. Utgangspunktet for denne oppgaven var å se nærmere på medienes roller i krisers unnfangelse og fødsel, og samspillet eller mangel på samspill mellom de som har ansvar for å håndtere krisen og journalistene.

Kvalitative metoder er tatt i bruk i datainnsamlingen, primært dybdeintervju med 27 respondenter og informanter. Av skriftlige kilder nevnes 154 avisartikler, epost mellom partene, styredokumenter, varslingsskrift med tilsvar, granskingsreferater, kriseplaner og andre relevante dokumenter.