1. Startsiden
  2. Det store mediebildet
  3. Medieforskning

Norsk spillbransje; En kvalitativ studie.

Forsker:Kristine Jørgensen

Tildelt støtte: 2011

Arbeids-/studiested: UiB, Institutt for informasjon og medievitenskap

Epost:

Få tak i rapport: http://www.idunn.no/nmt/2013/01/mellom_nring_og_kultur_en_studie_av_norsk_spillpolitikk


Sammendrag:

Denne artikkelen har tatt utgangspunkt i norsk spillutviklings kulturpolitiske rammer, og diskutert spillpolitikken som del av et sosialdemokratisk prosjekt der kultur sees på som et allment gode, og der et utvidet kulturbegrep knyttet opp til kulturelt mangfold er sentralt.

Forfatter har presentert en evaluering av norsk spillpolitikk med utgangspunkt i intervjuer med fire norske spillutviklere av ulik størrelse og erfaring. Disse utviklerne er enige om at kulturstøtteordninger er nyttige. Samtidig understreker utviklerne at kun å basere seg på kulturpolitiske intensiver er begrensende, og at næringspolitikken burde være mer tydelig når det gjelder spillutvikling i Norge. Konkret ønsker de ikke nødvendigvis insentiver som er rettet kun mot spillbransjen, men at næringspolitikken i større grad imøtekommer spillutvikling gjennom omformulering og utvidelse av eksisterende ordninger. Samtidig blir en utvidelse av kulturpolitikken foreslått gjennom innføring av andre virkemidler enn direkte økonomisk støtte.

Basert på fortolkningen at spillpolitikken ikke klarer å skape gode kulturprodukter egnet for unge, blir det uklart for selskapene om kulturpolitikken er ment som en symbolhandling eller som en faktisk kulturpolitisk satsning. Dermed ønsker spillutviklerne at spillpolitikken blir mer aksentuert gjennom en mer helhetlig politikk der også næringsdepartementet inkluderes, og der man faktisk tar grep som sørger for at norske spillutviklere har mulighet til på kunne bli selvhjulpen.