1. Startsiden
  2. Det store mediebildet
  3. Medieforskning

En moderne mediestøtte?

Student: Line Thams Reiersen

Tildelt støtte: 2011

Arbeids-/studiested: UiB, Institutt for informasjons- og medievitenskap

Epost:

Få tak i rapport: https://bora.uib.no/handle/1956/5964


Sammendrag:

"Det viktigste nå er å sikre mangfoldet og kvalitetsjournalistikken i en medieverden som er i fundamental endring", uttalte daværende kulturminister Trond Giske da Mediestøtteutvalget ble nedsatt i oktober 2010, og skisserte med det hovedmålene til den nåværende, men også framtidige mediepolitikken (Rydne, 2009). Ved å "...foreta en helhetlig vurdering av bruk av tilskuddsordninger og andre økonomiske virkemidler på medieområdet" (mandat, 2010), skulle Mediestøtteutvalget presentere midlene som på best mulig måte sikret mangfold og kvalitet på medieområdet.
I denne oppgaven ville forfatteren analysere rammene for Mediestøtteutvalgets arbeid – både i form av mediepolitiske føringer, mandat og knappe tidsfrister, men også utvalgets konkrete arbeid med de problemstillingene og utfordringene som ble definert i selve mandatet. Et offentlig utredningsarbeid har sin egen dynamikk, preget av ulike faser som saksutredning og faktainnhenting, forsøk på å etablering av felles situasjonsforståelse, drøfting av alternative løsningsforslag og utforming av kompromisser. En slik prosess er ikke uavhengig av de involverte aktørene, utvalgsmedlemmenes bakgrunn og de interessene de måtte representere, men det ligger i sakens natur at alle særinteresser må avveies mot helhetlige og universelle løsninger- de må argumenteres for i lys av å sikre de overordnede mediepolitiske målene.

Denne oppgaven undersøker en prosess som fører frem til konkret politikkutforming: hvordan utvalgsarbeid skaper grunnlag for forhandlinger, kompromiss og konkrete forslag. Grunnlaget for å si noe om disse prosessene er at forfatter har fulgt Mediestøtteutvalgets arbeid på nært hold i 2010, hun deltok på møtene, har hatt tilgang på saksutredninger, rapporter og notater. I tillegg har forfatter, i etterkant av at innstillingen forelå, fått utvalgsmedlemmenes syn på arbeidsprosessen.