1. Startsiden
  2. Det store mediebildet
  3. Medieforskning

Barn og unges bruk av audiovisuelle verk ved bibliotekene

Forsker: Sverre Pedersen

Tildelt støtte: 2011

Arbeids-/studiested: Norsk filmvederlagsfond

Epost:

Få tak i rapport:


Sammendrag:

I dette prosjektet ønsker forfatteren å samle, bearbeide og presentere data om AV-verksbestanden i norske offentlige biblioteker, dvs. primært folkebibliotekene, men også skolebibliotek, ulike forskningsbibliotek og evt. andre.

I motsetning til katalogiseringen av bestanden av litterære verk, er bestanden av audiovisuelle verk mangelfullt katalogisert i forhold til aspekter som ulike gruppers utleiemønster (f.eks. andelen film lånt av barn og unge), hvilken kulturell innflytelse dette kan tenkes å ha (f.eks. andelen norsk film i forhold til andelen utenlands film), og evt. hva dette betyr for bruk av biblioteker generelt.

Forfatter har funnet at bibliotekarene vi har vært i kontakt med mener at audiovisuelle verk har større og større betydning for brukere av bibliotekene og at utlån av audiovisuelle verk fortsatt er økende. Dvs. at de øker i andel av det totale utlånet. Med andre ord finner vi her en viktig motivasjon for å bidra til at det framskaffes bedre og mer detaljert dokumentasjon.

Videre har vi funnet ut at det er et omfattende prosjekt å innhente den dokumentasjonen vi har behov for dersom vi skal kunne finne svar på vår problemstilling om barn og unges bruk av audiovisuelle verk ved bibliotekene.