1. Startsiden
  2. Det store mediebildet
  3. Medieforskning

Etikken i mediedekningen av 22. juli

Forsker: Maria Utheim

Tildelt støtte: 2012

Arbeids-/studiested: UiO, Institutt for medier og kommunikasjon

Epost:

Få tak i rapport:


Sammendrag:

Dette prosjektet belyser temaene journalistikk og etikk i lys av terrorangrepene 22. juli 2011 gjennom en analyse av klager som ble behandlet av Pressens Faglige Utvalg. I dekningen av terroranslagene ble norske journalister stilt ovenfor utfordringer der det ikke lå tidligere journalistiske og presseetiske erfaringer man kunne dra veksler på.

Studien undersøker den presseetiske diskusjonen i hvert enkelt klagesak for å svare på følgene problemstilling: I hvilken grad veies ulike presseetiske vurderinger opp mot det særlige informasjonsbehovet i dekningen av terroranslagene.

Hovedmålsettingen for dette prosjektet er å undersøke om, og på hvilken måte, en så eksepsjonell og alvorlig hendelse som 22. juli avtegner seg i den presseetiske diskusjonen, her konkretisert i klager til PFU. Det berører spørsmål om presseetikkens betydning, og vil være et bidrag til en viktig og stdig pågående debatt om medienes samfunnsrolle og om journalistrollen.

Materialet består av 64 PFU saker som har kommet inn som klage på medienes dekning av terroranslagene mot regjeringskvartalet, og massakren på Utøya, og mediedekning relatert til dette. Av disse er det 20 klager som har fått full behandling i utvalget. I tillegg føres det kvalitative intervjuer med sentrale aktører hos Norsk Presseforbund og i Pressens Faglige Utvalg.