1. Startsiden
  2. Det store mediebildet
  3. Medieforskning

Ung & engasjert, evaluering og oppfølging

Kommunevalgkamp i avisene

Forsker: Sigurd Høst/Landslaget for lokalaviser

Tildelt støtte: 2012

Arbeids-/studiested: Høgskulen i Volda

Få tak i rapport: http://brage.bibsys.no/xmlui/handle/11250/154160


Sammendrag:

Kampanjen "Ung & engasjert" er en kampanje som Landslaget for lokalaviser (LLA) gjennomførte før lokalvalget i 2011. Målet var å stimulere til bedre og mer engasjerende lokaljournalistikk, men som navnet sier, hadde den en spesiell innretning mot ungdom og unge voksne. Rett etter valget søkte LLA om forskningsmidler for 2012 for å evaluere prosjektet. Søknaden gjaldt flere forskjellige delprosjekter, med analyse av valgstoffet i lokalavisene som ett. LLA har vært søker med Sigurd Høst som faglig ansvarlig. Analysen av valgkampdekningen er foretatt som en sammenligning mellom to grupper av LLA-aviser, de som hadde vært aktive i forhold til kampanjen og de som hadde vært passive. Siden dekningen viste seg å være svært lik i de to gruppene, er det tydelig at undersøkelsen beskriver avisenes normale dekning av lokale valgkamper. Det finnes lite systematisk kunnskap om den lokalpolitiske dekningen i små lokalaviser, og derfor bør resultatene fra undersøkelsen ha en allmenn interesse. Spørsmålet er om det finnes en egen vestlandsk lokalavistradisjon, og om den har vært med på å prege valgkampdekningen i 2011.

Kommentar: Evalueringsnotat nr. 3/2013, Høgskulen i Volda