1. Startsiden
  2. Det store mediebildet
  3. Medieforskning

Formidling av nyheter til barn

Konstruksjoner av barndom,og barnet som TV-seer i NRK Supernytt

Forsker: Tanja Lindblom Ødegaard

Tildelt støtte: 2013

Arbeids-/studiested: UiO, Pedagogisk forskningsinstitutt

Få tak i rapport: https://www.duo.uio.no/bitstream/handle/10852/36813/Odegaard_master.pdf?sequence=2


Sammendrag:

Den medieverden barn vokser opp i dag er preget av tilgang på mye informasjon. Barn har tilgang på nyheter produsert for voksne gjennom blant annet TV og internett. Nyhetene inneholder detaljert informasjon og bilder som ikke alltid er lette å forstå for barn. Programmet Supernytt på NRK ble startet for å formidle nyheter til barn på deres egne premisser, og bygger derfor på bestemte oppfatninger av barndom og barnet som TV-seer.

Formålet med denne oppgaven er å se nærmere på hvordan Supernytts redaktører gjør journalistiske vurderinger, og hvordan disse vurderingene bygger på forståelse av barn og barndom. For å analysere disse forståelsene av barnet og barndom, tar oppgaven utgangspunkt i at beslutningstakere i NRK Supernytt bygger på bestemte diskurser om barn og barndom. Ved å analysere hvilke diskurser om barn og barndom programskaperne trekker på mener jeg å kunne identifisere flere temaer som både belyser beslutningstakernes profesjonelle rolle som ledere av journalistisk arbeid og deres mer generelle forståelse av barndom.

Problemstillingen er som følger: Hvilke implisitte verdier og syn på barn ligger til grunn for de journalistiske vurderingene i NRK Supernytt sine sendinger? Hvilken forståelse har NRK-Supernytts redaksjonssjefer og redaktører av barn og barndom? Forfatteren bruker i denne oppgaven tre ulike forskningsperspektiver for å finne en ramme til analysen i oppgaven. De to første perspektivene, kulturstudier og sosiologien, ser på barnet som et individ i en sosiokulturell kontekst, og fokuserer på hvordan barnet sosialt konstrueres. Den siste, med utgangspunkt i resepsjonsforskning, er en mer tekstorientert retning med fokus på meningsdanning mellom tekst og barnet som mottaker.

Ut ifra disse perspektivene diskuteres to begrepspar for ulike posisjoneringer av barnet og en mer generell forståelse av barndom. Human beings og human becomings er begreper som blir anvendt av de tre ulike forskningsperspektivene i diskurser om barn og barndom. Et annet begrepspar som diskuteres ligger i motpolene sårbart og kompetent. Disse er mer spesifikt knyttet til diskurser om barn, barndom og medier. Det metodiske valget i denne oppgaven er kvalitative intervjuer av tre sentrale redaksjonsmedlemmer i Supernytt: redaksjonssjef, vaktsjef og nettansvarlig. Supernytt er case i oppgaven og datamaterialet er hentet inn ved halvstrukturerte intervjuer.

Oppgavens hovedfunn viser at redaksjonsmedlemmene trekker på en rekke ulike diskurser om barnet i intervjuene. Begrepsparene som representerer ulike syn på barn og barndom, human beings og human becomings, sårbart og kompetent kan identifiseres i de ulike diskursene. Dette kommer frem gjennom redaksjonsmedlemmenes sine svar i intervjuet. Behovet for forklaring og "demping" av skremmende nyheter representerer et syn på barnet som sårbart i møte med media. Fokus på barns rett til opplysning, samt behovet for å ytre seg viser et syn på barnet som kompetent. Dette er elementer og balanseganger som er utfordrende og sentrale i diskursen om Supenytt som nyhetsformidler til barn og det er et tema som går igjen i mye av intervjumaterialet. I all hovedsak handler Supernytts eksistens om å ta barnet på alvor, behandle barnet som en selvstendig og handlende aktører med egenverdi i seg selv.

Kommentar: Masterstipend