1. Startsiden
  2. Det store mediebildet
  3. Medieforskning

Der nøden er størst? En analyse av Røde Kors sin redaksjonelle dekning av nød.

Forsker: Benedikte Lea Runsbech

Tildelt støtte: 2014

Arbeids-/studiested: UiO, Institutt for medier og kommunikasjon

Kontaktinfo: 

Få tak i rapport: https://www.duo.uio.no/handle/10852/40641?show=full


Sammendrag:

Røde Kors' oppdrag er å "avdekke, hindre og lindre menneskelig nød og lidelse", og organisasjonens overordnede mål er å bistå "der nøden er størst" (Røde Kors, 2011a: 2-5). Denne masteroppgaven ønsker å avdekke om Røde Kors Norge sitt redaksjonelle arbeid følger organisasjonens mandat om å dekke den største nøden.

Med utgangspunkt i Røde Kors sitt informasjonsmateriale, produsert i årene 2011 og 2012, ønsker oppgaven å besvare problemstillingen: Hvilke former for nød vektlegges i Røde Kors sitt redaksjonelle arbeid, og hvordan fremstilles den? For å besvare problemstillingen har det blitt gjennomført en kvantitativ analyse, samt en kritisk diskursanalyse av et utvalg artikler. Oppgavens hovedfunn er at Røde Kors setter stort fokus på de to store humanitære krisene i perioden, hungersnød på Afrikas horn og borgerkrig i Syria. Dette fokuset går for øvrig på bekostning av dekningen av andre humanitære kriser, og dette er en tendens jeg har valgt å kalle "humanitært tunnelsyn". Oppgaven konkluderer med at Røde Kors dekker den største nøden i sitt informasjonsmateriale. Videre konkluderer oppgaven med at fokuset på de største lidelsene blir så stort at det helhetlige bildet som tegnes av nød i verden ikke er representativt.