1. Startsiden
 2. Det store mediebildet

Økonomien i norske medier

For første gang siden 2011 har norske aviser en stabil inntektsutvikling. Avisenes driftsinntekter i 2018 var totalt på omtrent samme nivå som året før.

På få år har økonomien i den norske mediebransjen vært gjennom fundamentale endringer – både når vi ser på omsetning, lønnsomhet og forholdet mellom de ulike inntektskildene. Det siste årets utvikling i nyhets- og aktualitetsmediene (aviser på alle plattformer, radio- og tv-stasjoner) er dokumentert i Medietilsynets årlige rapport om økonomien i norsk mediebransje.

 1. Økonomien i norske avishus 2015 - 2019
 2. Økonomien i norske avishus 2014 - 2018
 3. Rapporter om norsk medieøkonomi fra 2006 til i dag
1

Økonomien i norske avishus 2015 - 2019

Dei samla inntektene til norske aviser gjekk noko ned i 2019, og samtidig var kostnadene høgare enn året før. Det gav svakare lønsemd. Trass i at dei digitale inntektene auka, vog det ikkje opp for fallet i dei papirrelaterte inntektene.

Dei samla driftsinntektene til avisene gjekk ned med 73 millionar kroner, eller 0,6 prosent, i 2019. Kombinert med ein svak auke i driftskostnadene, førte det til at driftsresultatet blei knappe 22 prosent lågare enn i 2018. Samla driftsresultat for avisene var på 644 millionar kroner i 2019.

Hovedfunn for økonomien i norske avishus 2019:

Økonomien i norske aviser i 2019

 • Samla driftsresultat var på omkring 644 millionar kroner, ein nedgang på 178 millionar kroner, eller 21,7 prosent, frå 2018.
 • Gjennomsnittleg driftsmargin var 5,6 prosent, ned frå 7,1 prosent i 2018.
 • Avisene hadde samla 11 479 millionar kroner i driftsinntekter, ein nedgang på 73 millionar kroner, eller 0,6 prosent, frå 2018.
 • Inntektsfallet frå papirutgåvene var større enn auken i inntekter frå dei digitale utgåvene.
 • Brukarinntektene heldt fram med å auke, og utgjorde 6,9 milliardar kroner i 2019. Heile veksten på 2,9 prosent kom frå nettavisene. Brukarinntektene auka for alle typar aviser, unntatt for laussalsavisene og dei nasjonale vekemedia.
 • Reklameinntektene blei reduserte med 238 millionar kroner, ein nedgang på 5,4 prosent frå 2018. Fallet var på papir, mens reklameinntektene frå dei digitale utgåvene auka med 36 millionar kroner eller 2,2 prosent. Avisene har mista meir enn 30 prosent av reklameinntektene dei siste fem åra.
 • Avisene hadde samla 10 835 millionar kroner i driftskostnader, ein auke på 105 millionar kroner eller éin prosent frå 2018. Dei siste fem åra har avisene redusert driftskostnadene med 1,2 milliardar kroner, tilsvarande 10,3 prosent.

Les heile rapporten Økonomien i norske avishus 2015 - 2019 her. 

2

Økonomien i norske avishus 2014 - 2018

Norske aviser har de siste årene mistet store inntekter – i alt to milliarder kroner på fem år. I 2018 var imidlertid inntektsutviklingen stabil for første gang siden 2011. Avisenes driftsinntekter endte på omtrent det samme som i 2017, ifølge Medietilsynets rapport.

Hovedfunn:

 • Stabilt god lønnsomhet siste to år
 • Fallet i driftsinntekter har stoppet opp
 • Liten nedgang i antall årsverk
 • Brukerinntekter stadig viktigere
 • Andelen inntekt fra digital øker – kompenserer nå for bortfall av papirinntekter

Inntekter og kostnader:

Avisene hadde totalt 11,5 milliarder kroner i driftsinntekter
og et driftsresultat på 824 millioner kroner i 2018. Driftsinntektene var omtrent på nivå med 2017, mens driftsresultatet gikk ned med 69 millioner. Nedgangen skyldes at driftskostnadene økte med 71 millioner.

Totalt har avisene mistet 2 milliarder kroner i driftsinntekter, mens de har redusert driftskostnadene med 2,3 milliarder kroner de siste 5 årene.


Inntektsfordeling og endringer i annonseinntekter:

Avisene hadde 6,7 milliarder kroner i inntekter på abonnement og løssalg (brukerinntekter) i 2018, en økning på 2 prosent fra 2017. Hele veksten kom fra de digitale utgavene. Med unntak for løssalgsavisene økte brukerinntektene for alle typer aviser i 2018. Brukerinntektene utgjorde 57,9 prosent av avisenes totale driftsinntekter i 2018.

Avisene hadde 4,4 milliarder kroner i annonseinntekter i 2018, en nedgang på 119 millioner kroner (- 2,7 %) fra året før. Annonseinntektene fra de digitale utgavene økte med 151 millioner kroner, mens annonseinntektene for papirutgavene falt med 270 millioner kroner.

De siste 5 årene har avishusene mistet 2,3 milliarder kroner i annonseinntekter, noe som tilsvarer en nedgang på 34,1 prosent. I 2018 tok Facebook og Google ytterligere markedsandeler i det norske  reklamemarkedet, og selskapene hadde i 2018 høyere reklameinntekter enn avisene fra det norske markedet.


Endring i antall årsverk:

Antall årsverk ble i 2018 redusert med 2,2 prosent fra 4138 til 4004. 46 aviser økte antall årsverk, mens 84 aviser reduserte antall årsverk. 82 av avisene holdt antall årsverk stabilt i 2017 og 2018.

3