1. Startsiden
  2. Det store mediebildet

Menneskerettsprisen for journalister

Litografi av Håkon Bleken, gis til vinneren av Menneskerettsprisen

Kulturdepartementets menneskerettspris for journalister tildeles en journalist som i særlig grad har satt søkelys på aktuelle menneskerettighetsspørsmål i Norge.

Prisen deles ut annethvert år, og består av en pengegave på 100 000 kroner samt et litografi, utført av kunstneren Håkon Bleken. Neste  pris deles ut i mai 2020.

Send spørsmål angående Menneskerettsprisen til juryens sekretær Jan-Erik Andersen

Statutter for Kulturdepartementets menneskerettspris for journalister:

1. Formål
Prisens formål er å inspirere til undersøkende journalistikk om menneskerettighetsspørsmål og å bidra til å avdekke eventuelle brudd på menneskerettighetene.

2. Kriterier
Prisen tildeles en journalist som i særlig grad har satt søkelyset på aktuelle menneskerettighetsspørsmål i Norge.
Det journalistiske arbeidet skal ha vært publisert i norske medier.
I tvilstilfelle fastsetter juryen kvalifikasjonskriteriene.

3. Prisen
Prisen består av en pengegave på 100 000 kroner, samt en plakett utført av en norsk kunstner.

4. Nominasjon og utpeking av prisvinner
Alle kan foreslå kandidater til prisen. Muligheten til å foreslå kandidater, og frist for å sende inn forslag, skal kunngjøres i god tid før prisutdelingen.
Prisvinneren utpekes av en uavhengig jury. Juryen treffer sitt valg av prisvinner på fritt grunnlag og er således ikke bundet av innkomne forslag.
Juryen skal skriftlig begrunne sitt valg av prisvinner.

5. Jury
Juryen består av tre medlemmer og oppnevnes av Kulturdepartementet.
Oppnevningen gjelder for seks år, slik at ett nytt medlem utpekes etter hver pristermin. Juryen velger selv sin leder. Medietilsynet er sekretariat for juryen.

Juryen består av: Njål Høstmælingen (leder), Laila Susanne Vars og Jens Barland

6. Utdeling
Prisen deles ut hvert annet år. Juryen bestemmer tid og sted for utdeling. Et medlem av juryen forestår prisutdelingen

Vinner av Menneskerettsprisen 2018

Kulturdepartementets menneskerettspris for 2018 gikk til journalistene som avdekket mangeårige seksuelle overgrep i Tysfjord kommune: Harald Amdal, Eirik Linaker Berglund, Thor Harald Henriksen og Kenneth Hætta.

Jurybegrunnelse

Årets vinner skiller seg klart ut. Saken får frem statens ansvar for å beskytte folks fysiske og psykiske integritet.

Barns rettigheter og deres behov for beskyttelse har stått sentralt, sammen med retten til helsevern.

Men saken omhandler også religionsfrihet, minoriteters rettigheter og beskyttelse mot overgrep utført av sårbare mot andre sårbare.

Det er Tysfjordsaken årets pris knytter seg til. Og særlig ønsker juryen å trekke frem følgende forhold:

1) Det ene er at denne typen undersøkende journalistikk er ressurskrevende

2) Den andre er at journalistene måtte opparbeide seg tillit hos enkeltmennesker og i det samiske miljøet.

3) Det tredje, som henger sammen med tillit, er nærhet.

Det å forstå konteksten – miljøet, menneskene, kulturen, tradisjonene – har vært avgjørende.

4) Det fjerde særpreget er samspillet i denne saken mellom forskning og journalistikk.

5) Det femte særpreget er at saken har bidratt til å bryte en taushetskultur i det samiske miljøet, og til å få på plass fremoverskuende og trygghetsskapende tiltak som involverer statlige, kommunale og samiske myndigheter og miljøer.

Tidligere vinnere: