1

Høyringssvar med merknadar

2020-03-27 Finansdepartementet Høyring om endring av meirverdiavgiftsfritak for aviser

2020-01-20 Barne- og familiedepartementet Høring om forslag til endringer i markedsføringsloven - merking av retusjert reklame

2020-01-17 Kulturdepartementet Høring om forslag til lov om mediestøtte (oppfølging av Meld. St. 17 (2018-2019) Mangfald og armlengds avstand – Mediepolitikk for ei ny tid (mediestøttemeldingen)

2