1

Høyringssvar med merknadar

2020-01-20 Barne- og familiedepartementet Høring om forslag til endringer i markedsføringsloven - merking av retusjert reklame

2020-01-17 Kulturdepartementet Høring om forslag til lov om mediestøtte (oppfølging av Meld. St. 17 (2018-2019) Mangfald og armlengds avstand – Mediepolitikk for ei ny tid (mediestøttemeldingen)

2019-12-02 Justis- og beredskapsdepartementet Høring om forslag til ny forvaltningslov i NOU 2019:5

2019-09-09 Kommunal- og moderniseringsdepartmentet Forslag til gjennomføring av EUs nye regler om
universell utforming av IKT

2019-08-27 Oslo Kommune Høring om utkast til forskrift om tildeling av tilskudd til nyhets- og aktualitetsmedier i Oslo

2019-06-18 Kulturdepartementet Høring om forslag til gjennomføring av ny forordning (EU) 2017/2394

2019-06-10 Utdanningsdirektoratet Høring om læreplan i samfunnsfag

2019-06-10 Utdanningsdirekoratet Høring om læreplan i norsk

2019-06-17 Kulturdepartementet Høring om forslag til endringer i lov om kringkasting og audiovisuelle bestillingstjenester

2019-02-15 Skattedirektoratet Høring om merverdiavgiftsfritak for elektroniske publikasjoner

2