1. Startsiden
  2. Om Medietilsynet

Kunngjøring om mulighet for å søke om anleggskonsesjon for lokalradio på DAB i Ringerike, Hallingdal og Numedal

Medietilsynet har mottatt søknad om anleggskonsesjon for opprettelse og drift avsenderanlegg for digital lokalradio i region 9: Ringerike, Hallingdal og Numedal. Regionen står i dag uten lokalradiotilbud på DAB.

Interessenter som ønsker å sende inn konkurrerende søknader må gjøre det innen 22. desember 2017


Regionen det er søkt om er:

  • Lokalregion nummer 9: Ringerike, Hallingdal og Numedal som omfatter kommunene Hemsedal, Ål, Gol, Hol, Nes, Nore og Uvdal, Flå, Ringerike, Krødsherad, Sigdal, Modum, Hole


Hvis det kommer inn flere søknader vil tildelingen avgjøres ved auksjon som vil bli avholdt som en «lukket førstepris»-auksjon. Det betyr at søkerne leverer ett bud hver - og det høyeste budet vinner.


Hvis Medietilsynet ikke mottar konkurrerende søknader innen fristen vil anleggskonsesjonen bli tildelt søker. Konsesjonen vil vare til 31.12. 2031.


Les mer om drift av radio, ledige regioner og mer her.


Søknadsveiledning og vilkår


Se vilkår for anleggskonsesjon her.


Søknad om anleggskonsesjon skal være skriftlig. Om det brukes e-post, må vedleggene skannes og legges ved som PDF-filer.

Søknaden må inneholde informasjon om:

  • Søkerens navn, adresse og organisasjonsnummer
  • Kontaktperson (navn, telefonnummer og e-post)
  • Egenerklæring med beskrivelse av relevant teknisk kompetanse til opprettelse og drift av senderanlegg
  • Firmaattest
  • Søknaden må være undertegnet av den eller de som har fullmakt til å binde selskapet i henhold til firmaattesten. Søknaden merkes med «Anleggskonsesjon – Lokalradioblokka» og sendes til , eller;  Medietilsynet Att: Lokalradioblokka Nygata 4 1607 Fredrikstad
  • For å kunne benytte konsesjonen til transmisjon av kringkasting er det, i tillegg til anleggskonsesjon, et krav om frekvenstillatelse. Søknad sendes Nasjonal kommunikasjonsmyndighet (NKOM). Se informasjon og veiledning her.
  • Dersom søknader inneholder sensitive opplysninger, for eksempel forretningshemmeligheter, vil hele eller deler av dokumentet kunne unntas offentlighet, jf. offentlighetsloven og forvaltningslovens regler. Også identiteten til foretak som søker vil kunne unntas offentlighet. I den grad hele eller deler av dokumentet ønskes unntatt fra offentlighet, ber Medietilsynet om at søker gjør oss oppmerksom på dette.


For mer informasjon, kontakt Hanne Sekkelsten.