1. Startsiden
 2. Om Medietilsynet

Aktuelt

Her finn du våre nyheiter og aktuelle saker.

 Abonner på nyheiter  - RSS

Les og abonner på pressemeldinger frå Medietilsynet hos NTB Info

Abonner på Medietilsynets nyheitsbrev

Les Medietilsynets nyheitsbrev

Nyheitsarkiv fra 2019 - 2015

 • Ny behandling av støtte til samisk avis etter avgjerd i Medieklagenemnda

  Fleirtalet i Medieklagenemnda har gitt ISAMI.Press AS medhald i klaga på avslag om støtte til den samiske avisa Sámi Odasmagasiidna. Medietilsynet meinte at gåveabonnement ikkje skulle telje med i opplaget til publikasjonen, og avslo derfor søknaden. – Vi tar til etterretning at fleirtalet i Medieklagenemnda har ei anna oppfatning, og gjer no ei ny opplagsberekning, seier Mari Velsand, direktør i Medietilsynet.

 • Medietilsynet fordeler vel fire millioner kroner til medieforskning

  Medietilsynet lyser nå ut midler til medierelaterte forskningsprosjekter, med søknadsfrist 16. november. Det er i alt avsatt vel fire millioner kroner til forskning. – Vi prioriterer særlig prosjekter som er relevante for temaene mediemangfold, kritisk medieforståelse og dataspill i denne tildelingen, sier Mari Velsand, direktør i Medietilsynet.

 • Medietilsynet med Norges største undersøkelser om barns medievaner

  Medietilsynet publiserer nå en samlet versjon av undersøkelsene Barn og medier 2020 og Foreldre og medier 2020. Undersøkelsene er Norges største i sitt slag, og til sammen har 3 400 barn og unge mellom 9–18 år og 2 000 foreldre deltatt i årets to undersøker om barns mediebruk. – Undersøkelsene gir viktig innsikt i mange aspekter ved barn og ungdoms digitale mediehverdag, sier Mari Velsand, direktør i Medietilsynet.

 • Barn og skjermtid: Skjermens vederstyggeligheter

  De færreste som har barn, kan vel med hånda på hjertet si at vi aldri har kjent på frustrasjon over ungenes skjermbruk. Men å møte utviklingen i teknologi og medievaner med forbud og høye aldersgrenser er en dårlig strategi.

 • Høyring av auksjonsreglar til Riksblokk II

  Fleire har søkt om anleggskonsesjon og frekvensløyve for Riksblokk II. Dermed skal løyvinga for å drive sendaranlegg for digital radio gjennom Riksblokk II bli gjennomført ved pengeauksjon. No er auksjonsreglane lagde ut på offentleg høyring med frist 11. november kl. 13.00.

 • Nye tall fra Medietilsynet: Sosiale medier er de unges viktigste nyhetskilde

  Nesten ni av ti 9-18-åringer som er på sosiale medier, konsumerer nyheter på denne plattformen. Det viser Medietilsynets undersøkelse Barn og medier 2020. – Det er bra at de unge er nyhetsinteresserte, men det er viktig å være klar over at sosiale medier også kan ha utfordrende sider som nyhetskanal, sier direktør Mari Velsand i Medietilsynet.

 • Barn og unge fortener Youtube og dataspel på norsk

  Når norske barn ser på Youtube, strøymer film og speler dataspel, badar dei i engelskspråkleg innhald. Det er på tide å ta mediebruken til barn og unge på alvor og tilby norsk innhald i dei kanalane dei sjølve liker best.

 • Media kan no søke koronastønad på nytt etter justering av forskrifta

  Medietilsynet opnar opp for søknader torsdag 10. september kl. 12.00, med søknadsfrist torsdag 17. september kl. 12.00 etter at regjeringa no har vedteke ei endring i forskrifta for koronakompensasjon for redaktørstyrte medium. – Saksbehandlinga har høgaste prioritet, og vi betaler ut stønad så snart som mogeleg, seier Mari Velsand, direktør i Medietilsynet.

 • Regjeringen foreslår endring i koronakompensasjon for mediene

  Regjeringen foreslår en forskriftsendring for å bøte på en utilsiktet effekt av beregningsgrunnlaget for koronakompensasjonen til redaktørstyrte medier. – Vi ble klar over dette forholdet under søknadsbehandlingen, og er glad for at det nå foreslås en endring som gjør at mediene unngår avkortning fordi økonomien varierer gjennom året, sier Mari Velsand, direktør i Medietilsynet.

 • Tildeling av Riksblokk II skjer ved auksjon

  Medietilsynet og Nasjonal kommunikasjonsmyndighet (Nkom) har mottatt flere søknader om anleggskonsesjon og frekvenstillatelse for Riksblokk II. Dermed blir tildelingen for å drive senderanlegg for digital radio gjennom Riksblokk II gjennomført ved pengeauksjon.

 • Medietilsynet lanserer digitalt familiespill

  Medietilsynet har utviklet et nytt digitalt familiespill som skal bidra til å øke den kritiske medieforståelsen hos barn. – Ett av tre barn får sin første mobil allerede før de fyller åtte år. Derfor er det viktig å snakke med barna om den digitale hverdagen fra tidlig alder, sier Mari Velsand, direktør i Medietilsynet.

 • Kompensasjonsordningen: 167 medier har søkt koronastøtte

  Medietilsynet har mottatt 167 søknader om støtte etter at søknadsfristen for kompensasjonsordningen gikk ut 13. august. – Vi tar sikte på en rask saksbehandling, og målet er å utbetale støtten i månedsskiftet august-september, sier Mari Velsand, direktør i Medietilsynet.

 • Nå kan medier søke om koronakompensasjon

  I dag åpner Medietilsynet søknadsportalen for kompensasjonsordningen for medier med inntektsbortfall som følge av koronakrisen. – Alt er klart for å ta imot søknader og vi legger opp til en rask saksbehandling, sier Mari Velsand, direktør i Medietilsynet.

 • En helt spesiell medievår

  Våren 2020 kommer vi alltid til å huske. Korona-situasjonen har bydd på utfordringer for de aller fleste av oss, også for mediebransjen. Men krisen har også minnet oss på betydningen av redaktørstyrte medier som folk flest har tillit til.

 • Svekt lønsemd for avisene i 2019

  Dei samla inntektene til norske aviser gjekk noko ned i 2019, og samtidig var kostnadene høgare enn året før. Det gav svakare lønsemd. – Trass i at dei digitale inntektene auka, vog det ikkje opp for fallet i dei papirrelaterte inntektene, seier Mari Velsand, direktør i Medietilsynet.

 • Nå kan radioaktører søke konsesjon til å drive digital radio

  Radioaktører kan søke Medietilsynet og Nasjonal kommunikasjonsmyndighet (Nkom) om senderanleggskonsesjon og spektrumstillatelse i Riksblokk ll innen 1. september 2020 kl. 12.00. Riksblokk ll dekker hele fastlands-Norge, og tillatelsen varer ut 2031.

 • Medietilsynet har vurdert første år med ny allmennkringkastaravtale: To brot for TV 2 – men oppfyller dei fleste krava

  TV 2 leverte eit solid allmennkringkastingstilbod i 2019, men braut to av krava, konkluderer Medietilsynet. Kanalen hadde ikkje majoriteten av redaksjonelle medarbeidarar ved hovudredaksjonen i Bergen gjennom heile 2019 og sende ikkje nok innhald om religion og livssyn. – Eitt av brota fører til at TV 2 får avkorta kompensasjonen, seier direktør Mari Velsand i Medietilsynet.

 • Midlertidig kompensasjonsordning for medier: Medietilsynet åpner for søknader 4. august

  Medietilsynet er klar for å håndtere søknader fra starten av august etter at den midlertidige kompensasjonsordningen ble lagt fram i dag. Ordningen gir rett til kompensasjon for redaktørstyrte medier med et omsetningsfall på minst 15 prosent i perioden 15. mars til 30. juni. – Vi er glade for at rammene for en kompensasjonsordning nå faller på plass, sier direktør Mari Velsand i Medietilsynet.

 • Kulturdepartementet foreslår regelendring: Lokalradioer kan få økt driftsstøtte til digitalisering

  Lokalradioer kan søke om driftsstøtte til digitalisering dersom et nytt forslag fra Kulturdepartementet blir vedtatt. Det foreslås også å heve tilskuddstaket, slik at den enkelte virksomhet kan motta mer i støtte. – Vi er glad for at departementet følger opp Medietilsynets anbefalinger, som vi tror kan lette overgangen til digitale sendinger for lokalradioene, sier direktør Mari Velsand i Medietilsynet.

 • Kulturbørsen får drive DAB-lokalradio i Oslo, Bærum og Asker

  Medievirksomheten Kulturbørsen vant pengeauksjonen om å få drive senderanlegg for lokalradio på DAB i Oslo, Bærum og den tidligere kommunen Asker. Frekvenstillatelsen og anleggskonsesjonen til lokal DAB i region 2 er tildelt av Medietilsynet og Nasjonal kommunikasjonsmyndighet (Nkom), og varer frem til 31. desember 2031.

 • Medietilsynet reduserer gebyrene til tre lokalradioer

  Medietilsynet har redusert gebyrene til lokalradioene Norsk Lokalkringkasting (Hallo Ski), Radio Hurum og Asker og Bærum Lokalradio (New Norwegian Music) etter føringer fra Medieklagenemnda. – Vi er fornøyd med at nemnda ga oss rett i at radioene har brutt konsesjonsvilkårene, og tar til etterretning at nemnda ønsket lavere gebyrer, sier Mari Velsand, direktør i Medietilsynet.

 • Ny lov om mediestøtte styrker Medietilsynets uavhengighet

  Økt forutsigbarhet for NRK og medier som søker mediestøtte, og lovfestet uavhengighet for Medietilsynet og Medieklagenemnda står sentralt i regjeringens forslag til mediestøttelov som ble behandlet i statsråd fredag 19. juni. – Vi mener lovfestingen av Medietilsynets uavhengighet er et godt grep for å sikre armlengdes avstand mellom politiske myndigheter og mediene, sier direktør Mari Velsand i Medietilsynet.

 • Nye tall fra Medietilsynet: Ungdom rapporterer om planlegging av slåsskamper og salg av rusmidler på nett

  Tre av ti 13-18-åringer har sett innhold eller diskusjoner om planlegging av slåsskamper og salg av alkohol på nett det siste året. Det viser Medietilsynets undersøkelse Barn og medier 2020. – Selv om det er mye positivt ved det å være på nett, ser vi dessverre at ungdom også opplever ulovlige aktiviteter på digitale arenaer, sier Mari Velsand, direktør i Medietilsynet.

 • Medietilsynet ansetter eksperter innen mediemangfold og analyse

  Medietilsynet har ansatt Anne Espelien (47) som medieanalytiker og Marte Høiby (39) som medieviter. – Vi får stadig nye oppgaver innen analyse og mediemangfold, og er glade for å ha sikret oss to svært kvalifiserte medarbeidere, sier direktør Mari Velsand i Medietilsynet.

 • Ny kampanje fra Medietilsynet: Bruker humor for å få foreldre til å ta nakenbildepraten

  Med høner på avveie, mugger og kjepper vil Medietilsynet fange foreldres oppmerksomhet og få dem til å ta nakenbildepraten med barna sine. – Barn og ungdom ønsker å snakke med voksne om digitale dilemmaer. Derfor har vi laget en informasjonskampanje og noen råd for å hjelpe foreldre med temaer det kan være vanskelig å prate om, sier direktør Mari Velsand i Medietilsynet.

 • Prognose for årets mediestøtte: Lokalavisene ligg an til å få 30 millionar kroner meir enn i fjor

  Lokalavisene får størstedelen av auken i årets produksjonstilskott, viser prognosen frå Medietilsynet. Totalt skal det fordelast 358 millionar kroner, 40 millionar meir enn i fjor. – Tildelinga reflekterer dei politiske signala om at lokalavisene skal prioriterst. Samtidig er prognosen i år svært usikker, blant anna fordi mange nye aviser har søkt om støtte, seier direktør Mari Velsand i Medietilsynet.

 • Snakk med barnet ditt om digital blotting!

  Jente på 12 år fikk tilsendt bilde av en erigert penis med teksten "trade?". Jente på 15 år ble tilbudt 15.000 kroner av en ukjent for nakenbilder. Mange barn og unge har opplevd lignende, viser nye tall fra Medietilsynet. Men få foreldre tror at dette gjelder deres barn.

 • Nye rapporter fra Medietilsynet og Redd Barna: Flere barn og unge ser porno

  Flere unge ser på porno nå enn for to år siden, viser Medietilsynets undersøkelse Barn og medier 2020. Nesten halvparten av norske 13-18-åringer har sett porno på nett, og andelen er betydelig større blant gutter enn jenter. Både Medietilsynet og Redd Barna etterlyser nå mer og bedre informasjon og opplæring til ungdom.

 • Neste år kan Medietilsynet stanse markedsføring for pengespill uten tillatelse i Norge

  Kongen i statsråd har sanksjonert lovendringen som gjør at Medietilsynet kan stanse markedsføring på tv og i bestillingstjenester for pengespill som ikke har tillatelse i Norge. – Tiltaket skal bidra til å redusere antall problemspillere. Medietilsynet går nå i gang med å se nærmere på hvordan vi skal følge opp den nye bestemmelsen, sier direktør Mari Velsand.

 • Ny undersøkelse fra Medietilsynet: Ungdom utsettes for digital blotting

  Fire av ti norske 13 – 18-åringer har fått tilsendt nakenbilder, ifølge Medietilsynets undersøkelse Barn og medier 2020. Mange som har mottatt slike bilder, har fått dem fra en ukjent på nett. – Det er bekymringsfullt at såpass mange unge utsettes for digital blotting fra ukjente, sier direktør Mari Velsand i Medietilsynet.

 • TV 2 har levert sitt første allmennkringkastingsregnskap

  Medietilsynet går nå i gang med å undersøke om TV 2 innfrir kravene i avtalen om kommersiell allmennkringkasting. – Avtalen mellom TV 2 og staten skal bidra til å styrke mediemangfoldet i Norge, og vi ser frem til å se nærmere på hvordan TV 2 har oppfylt kravene, sier Mari Velsand, direktør i Medietilsynet.

 • Stor interesse for informasjon frå Medietilsynet om falske nyheiter

  Medietilsynet nådde rekordmange med råd og informasjon om falske nyheiter i fjor, går det fram av årsrapporten frå tilsynet. – I ei undersøking vi gjorde no i mars, sa halvparten av dei som var spurde, at dei har sett falske nyheiter om koronaviruset. Det er eit eksempel på kor viktig det er med tiltak som kan auke den kritiske medieforståinga i befolkninga, seier direktør Mari Velsand i Medietilsynet.

 • Elleve nye aviser har søkt om mediestøtte

  Elleve nye aviser har i år søkt om produksjonstilskott til nyheits- og aktualitetsmedium. Blant dei nye søkarane er Computerworld, Medier24 og fleire lokale nettaviser. Både Dagbladet Pluss og Nett.no har søkt på nytt. – Kven som får støtte, og kor mykje, blir først klart til hausten, seier Mari Velsand, direktør i Medietilsynet.

 • Lokalradioene taper mest på korona-situasjonen

  Lokalradioene rammes hardest av inntektsbortfall relatert til korona-situasjonen, viser tall fra Medietilsynet. Totalt anslås et inntektsbortfall for lokalradioene på knappe 33 prosent i perioden mars-mai mot samme tid i fjor. Avisene har lavest fall, med nesten 17 prosent. – De medievirksomhetene som har annonser som viktigste inntektskilde, taper naturlig nok mest, sier direktør Mari Velsand i Medietilsynet.

 • Medietilsynet gir korttidskonsesjonar: Drive-in-kino dukkar opp over heile landet

  Medietilsynet har behandla over 40 søknader om ulike drive-in-arrangement sidan myndigheitene sette i verk koronatiltak i mars. Dei fleste søknadene gjeld kino. – Sjølv om folk sit kvar for seg i kvar sin bil, ser det ut til at drive-in-kinoen skaper ei fellesskapskjensle i ei tid der vi ikkje har høve til å vere så sosiale som vanleg, seier direktør Mari Velsand i Medietilsynet.

 • Undersøkelse fra Medietilsynet: Nesten ni av ti barn og unge spiller dataspill

  Nær ni av ti norske 9 –18-åringer spiller dataspill, viser Medietilsynets undersøkelse Barn og medier 2020. Fortsatt er det flere gutter enn jenter som spiller, men andelen jenter som spiller har økt de siste to årene. – Det kan tyde på at kjønnsforskjellene i dataspill er i ferd med å jevne seg ut, sier direktør Mari Velsand i Medietilsynet.

 • Vi må ta vare på mediene

  Mediene treffes hardt av krisen vi står i nå. Medietilsynet har derfor gjort det vi kan innenfor våre rammer for å bistå, som å framskynde støtteutbetalinger og betale ut mer av støtten tidligere enn vanlig. Medievirksomhetene omfattes også av generelle støtteordninger, men det gjenstår å se om det er nok.

 • Over 20 millioner kroner til lokalkringkasting

  Medietilsynet tildeler 20,4 millioner kroner til 89 lokalkringkastingsaktører fra tilskuddsordningen for lokale lyd- og bildemedier. – I år øker vi den første utbetalingen av støtten til 75 prosent av støttebeløpet for å bøte på den utfordrende situasjonen lokale medier opplever, sier Mari Velsand, direktør i Medietilsynet.

 • Nyhetene fra NRK1 og TV 2 har høyest tillit under Korona-utbruddet

  Nordmenn har høyest tillit til nyhetene fra NRK1 og TV 2 under Korona-utbruddet, viser en ny undersøkelse fra Medietilsynet. Tilliten til TV 2-nyhetene øker kraftig fra samme tid i fjor, mens tilliten til lokalavisene faller mest. – Tallene kan indikere at nasjonale tv-kanaler oppleves viktigere under en krise som den vi opplever nå, sier Mari Velsand, direktør i Medietilsynet.

 • Også mediene trenger hjelp

  I den unntakstilstanden Norge står i nå, er tydelig, pålitelig og hyppig informasjon avgjørende for oss alle. Samtidig må de kritiske spørsmålene stilles. I dette bildet spiller de redaktørstyrte mediene en svært viktig rolle. Men mediene treffes også av krisen. Medietilsynet kommer derfor blant annet til å betale ut forskudd på mediestøtte tidligere enn planlagt.

 • Medietilsynet utbetaler støtte tidligere enn planlagt

  Medietilsynet framskynder støtteutbetalinger og betaler ut mer støtte på et tidligere tidspunkt enn vanlig som følge av Korona-krisen. – Vi har stor forståelse for at mange medier nå står i en krevende situasjon, og vi gjør det vi kan for å bistå, sier direktør Mari Velsand i Medietilsynet.

 • Medietilsynet fordeler fire millioner kroner til medieforskning

  Medietilsynet fordeler vel fire millioner kroner til forskning på dataspill, kritisk medieforståelse og kunstig intelligens. – Midlene går til mange spennende forskningsprosjekter som kan gi oss verdifull innsikt i aktuelle medierelaterte temaer, sier Mari Velsand, direktør i Medietilsynet.

 • Mediestøtterådet lagt på is, men: Medietilsynets uavhengighet styrkes

  Regjeringen går bort fra å opprette et nytt, uavhengig mediestøtteråd. Forslaget om fireårige styringssignaler for mediestøtten står imidlertid fast, og Medietilsynets og Medieklagenemndas uavhengighet i beslutninger om tildeling av mediestøtte foreslås lovfestet.

 • Medietilsynet støtter lovforslag om å merke retusjert reklame

  Medietilsynet mener krav om å merke retusjert reklame kan bidra til å redusere negativt kropps- og utseendepress i sosiale medier. – Sammen med tiltak for å styrke barn og unges kritiske medieforståelse kan en lovregulering være viktig, sier direktør Mari Velsand i Medietilsynet.

 • Medietilsynet ga fire gebyr for lovbrudd i 2019

  Tre lokalradiostasjoner og én lokal tv-stasjon fikk gebyr fra Medietilsynet for lovbrudd i 2019. – Vi gir råd og veiledning fremfor sanksjoner når det er hensiktsmessig, men i noen tilfeller er det nødvendig med sterkere reaksjoner, sier Mari Velsand, direktør i Medietilsynet.

 • Ny mediestøttelov: Medietilsynet er opptatt av økt forutsigbarhet

  I sin høringsuttalelse til ny mediestøttelov foreslår Medietilsynet endringer for å øke forutsigbarheten for støttemottakerne. – Medietilsynet mener loven bør tydeliggjøre at fordeling av midler mellom støtteordningene må følge de fireårige styringssignalene fra Stortinget og være i tråd med støtteordningenes formål, sier direktør Mari Velsand.

 • Lokale nyheter går ikke av moten

  Uansett hvilke endringer som kommer i årene fremover, er jeg ganske sikker på én ting: Lokalt redaksjonelt innhold kommer aldri til å gå av moten.